AEXPO 2024

2. međunarodna online likovna izložba nastavnika učiteljskih i pedagoških fakulteta pokrenuta je s ciljem okupljanja nastavnika učiteljskih / pedagoških fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, koji usporedno s izravnim pedagoškim radom održavaju i vlastitu likovno-umjetničku produkciju.

Izložbene kategorije: crtež, slikarstvo, grafika, kiparstvo, fotografija, video, film, animacija, instalacija, multimedija, performans

// 2nd International Online Art Exhibition of Professors at Teacher Education Studies was launched with the aim of gathering teachers of teaching and pedagogic faculties in Croatia and abroad, who also maintain their own artistic production parallel with their direct pedagogical work.

Exhibition categories: drawing, painting, graphics, sculpture, photography, video, film, animation, installation, multimedia, performance


Meho Čaušević / BA

Izbjeglice 10 // Refugees
akrilik na platnu // acrylic on canvas
160 x 120 cm
2023. 

Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Bihać, Bosna i Hercegovina
University of Bihać, Faculty of Pedagogy, Bihać, Bosnia and Herzegovina

Dr. art., Meho Čaušević, red.prof. (1972.), je bosanskohercegovački umjetnik, likovni pedagog, erudita i humanista. Redovni je profesor na Univerzitetu u Bihaću. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu, na istoj je i magistrirao slikarstvo. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu okončao je sveučilišni umjetnički doktorski studij slikarstva i prvi u R Hrvatskoj doktorirao umjetnost. Imao je više desetina samostalnih i skupnih izložbi slika. Učestvovao je na više desetina međunarodnih likovnih kolonija i više dobrotvornih aukcija slika.

Član je više strukovnih udruženja umjetnika.  

Dr. art., Meho Čaušević, full professor (1972), is a Bosnian artist, art pedagogue, erudite and humanist. He is a full professor at the University of Bihać. He graduated from the Academy of Fine Arts in Sarajevo, where he also received a master's degree in painting. He completed his doctoral studies in painting at the Academy of Fine Arts in Zagreb and was the first in the Republic of Croatia to receive a doctorate in art. He had dozens of individual and group exhibitions of paintings. He participated in dozens of international art colonies and several charity auctions of paintings.

He is a member of several professional associations of artists.


Trpimir Grgić / BA

Krški izvor // The Karst Spring
akrilik na platnu // acrylic on canvas 
45 x 65 cm
2021. 

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Bosna i Hercegovina
University of Mostar, Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Education, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Rođen 29. prosinca, 1983. godine u Čapljini. Završio Srednju školu likovnih umjetnosti "Gabrijel Jurkić" u Mostaru. Akademiju likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu završio 2007. god. na slikarskom odjelu u klasi prof. Antuna Borisa Švaljeka. Poslijediplomski studij Ars Sacra kod mentora prof. Ante Kajinića završio 2009. godine. Izlagao je na 17 samostalnih izložbi i više skupnih. Sudionik je brojnih simpozija i likovnih kolonija, član je ULUBIH-a i DHLU. 2019. dobio nagradu za najaktivnijeg člana DHLU-a. Trenutno je apsolvent na doktorskom studiju Ars sacra na ALU na Širokom Brijeg. Radi kao docent na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru.

Born on December 29, 1983 in Čapljina. Graduated from the High School of Fine Arts "Gabrijel Jurkić" in Mostar. He graduated from the Academy of Fine Arts in Široki Brijeg in 2007. at the painting department in the class of prof. Antun Boris Švaljek. Postgraduate study of Ars Sacra under the mentor prof. Ante Kajinić graduated in 2009. He exhibited at 17 solo exhibitions and several group exhibitions. He is a participant in numerous symposia and art colonies, a member of ULUBIH and DHLU. In 2019, he received the award for the most active member of DHLU. He is currently a graduate student in the Ars Sacra doctoral studies at the ALU in Široki Brijeg. He works as an assistant professor at the Faculty of Natural, Mathematical and Educational Sciences, University of Mostar.


Vesna Vuga Sušac / BA


Iz ciklusa "Kontemplacije" // From the cycle "Contemplations"
kombinirana tehnika // mixed technique
100 x 80 x 4 cm
2023.

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Bosna i Hercegovina
University of Mostar, Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Education, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Vesna Vuga Sušac rođena 1976. godine u Mostaru gdje se školovala, završila gimnaziju i Pedagoški fakultet. Diplomirala je kiparstvo na ALU u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru 2000. godine u klasi prof. Nikole Vučkovića. Poslijediplomski studij završila je 2011. godine na ALU Sarajevo u klasi prof. Mustafe Skopljaka, kiparski odjel, na temu "Vizualno-likovni govor kroz prizmu dječjeg i umjetničkog izražavanja" uz mentorstvo prof. dr. Sadudina Musabegovića. 2023. završila doktorski studij Ars Sacra na ALU Sveučilišta u Mostaru na temu "Reljefno oblikovanje portala u funkciji simboličke transformacije iz profanog u svjetlo sakralnog" uz mentorstvo izv. prof. Darke Šobot i komentostvo izv. prof. dr. art. Dragane Nuić-Vučković .

Članica je ULUBiH-a, DHLU-a i ULU En Face. Izlagala je na dvadeset samostalnih i više skupnih i selektivnih izložbi u BiH i inozemstvu. Sudjelovala je na mnogim likovnim kolonijama i humanitarnim izložbama. Kontinuirano organizira i aktivno sudjeluje u umjetničkim radionicama za djecu i mlade. Dobitnica je više strukovnih nagrada za kiparstvo, instalaciju i crtež. Docentica je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na studijima Predškolskog odgoja, Razredne nastave i Pedagogije i na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru.

Vesna Vuga Sušac was born in 1976 in Mostar, where she was educated, finished high school and the Faculty of Education. She graduated in sculpture at ALU in Široki Brijeg, University of Mostar in 2000 in the class of prof. Nikola Vučković. She finished her post-graduate studies in 2011 at ALU Sarajevo in the class of prof. Mustafa Skopljak, sculpture department, on the topic "Visual-art speech through the prism of children's and artistic expression" under the mentorship of prof. Dr. Sadudin Musabegović. In 2023, she completed her doctoral studies in Ars Sacra at the ALU of the University of Mostar on the topic "Relief design of the portal as a function of symbolic transformation from the profane to the light of the sacred" under the mentorship of associate professor Darka Šobot and commentary by Associate Professor dr. art. Dragana Nuić-Vučković.

She is a member of ULUBiH, DHLU and ULU En Face. She exhibited at twenty independent and more collective and selective exhibitions in Bosnia and Herzegovina and abroad. She participated in many art colonies and humanitarian exhibitions. She continuously organizes and actively participates in art workshops for children and young people. She is the winner of several professional awards for sculpture, installation and drawing. She is an assistant professor at the Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Educational Sciences of the University of Mostar, studying Preschool Education, Classroom Teaching and Pedagogy and at the Academy of Fine Arts of the University of Mostar.


Mario Šunjić / BA

Egzodus VI // Exodus VI
akrilik na platnu // acrylic on canvas  
50 x 140 cm
2022. 

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, Bosna i Hercegovina
University of Mostar, Faculty of Natural Sciences, Mathematics and Education, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Mario Šunjić rođen je 28. 12. 1975. u Malsch-u, Kreis Karlsruhe, Njemačka. Srednju strojarsku školu završio je 1994. U Mostaru. Diplomirao je na ALU (Svučilište u Mostaru) 2002. slikarstvo u klasi prof. A. Kajinića, a na poslijediplomskom studiju ARS SACRA diplomirao je 2005. pod mentorstvom A. Kajinića. Radio kao asistent na ALU-ti na Širokom Brijegu u periodu od 2002. do 2006., potom u Srednjoj likovnoj školi "Gabrijel Jurkić" u Mostaru od 2006. do 2007. Trenutno zaposlen na FPMOZ Sveučilišta u Mostaru u svojstvu docenta.

Priredio je 23 samostalne izložbe: Mostar, Sarajevo, Š. Brijeg, Tuzla, Dubrovnik, Zagreb, Split, Grožnjan, Padova (IT)... Učesnik je brojnih simpozija i lik. Kolonija te skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Š. Brijeg, Dubrovnik, Zagreb, Grožnjan, Split, Osijek, Montegrotto (IT), Johanesburg, Kairo, Rim, Strasbourg... Radovi mu se nalaze u brojnim privatnim i javnim zbirkama, te u stalnom postavu UG BiH i Franjevačke galerije u Š. Brijegu. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj rad, te je autor više javnih djela.

Mario Šunjić was born on December 28, 1975 in Malsch, Kreis Karlsruhe, Germany. He graduated from high school for mechanical engineering in 1994 in Mostar. He graduated from the Academy of Fine Arts (University of Mostar) in 2002 in painting in the class of prof. A. Kajinić, and he graduated from the ARS SACRA postgraduate study in 2005 under the mentorship of A. Kajinić. Worked as an assistant at the ALU in Široki Brijeg from 2002 to 2006, then at the Secondary Art School "Gabrijel Jurkić" in Mostar from 2006 to 2007. Currently employed at the FPMOZ of the University of Mostar as an assistant professor.

He organized 23 independent exhibitions: Mostar, Sarajevo, Š. Brijeg, Tuzla, Dubrovnik, Zagreb, Split, Grožnjan, Padua (IT)... He is a participant in numerous symposia and art colonies and group exhibitions in the country and abroad: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Š. Brijeg, Dubrovnik, Zagreb, Grožnjan, Split, Osijek, Montegrotto (IT), Johannesburg, Cairo, Rome, Strasbourg... His works are in numerous private and public collections and in the permanent exhibition of the UG BiH and Franciscan Gallery in Š. Brijeg. He has won numerous awards for his work, and is the author of several public works.


Marija Brajčić / HR

Crveni val // The Red Wave

računalna grafika // computer graphics
1472 x 896 px
2023.

izvanredni profesor, dr. sc. // Ph. D. associate professor 
Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu // Faculty of Humanities and Social Sciences, Univesity of Split

Marija Brajčić je izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Hrvatska. Predaje na Odsjeku za predškolski odgoj i Odsjeku za učiteljski studij. Tijekom svog znanstvenog rada objavila je preko pedeset znanstvenih radova u uglednim međunarodnim časopisima te tri knjige iz područja likovne kulture i likovnog odgoja. Znanstveni interes joj je vizualno-likovni odgoj i obrazovanje te kulturna baština. U umjetničkoj aktivnosti osim pedagoškog rada sa studentima bavi se područjem trodimenzionalnog oblikovanja i u novije vrijeme kompjuterskom grafikom.

Marija Brajčić is an associate professor at the Faculty of Philosophy, University of Split, Croatia. He teaches at the Department of Preschool Education and the Department of Teacher Studies. During her scientific work, she published over fifty scientific papers in respected international journals and three books in the field of Art Education. Her scientific interest is Visual Art Education and Cultural Heritage. In her artistic activity, in addition to pedagogical work with students, she deals with the field of three-dimensional design and, more recently, with computer graphics.Antonija Čačić / HR

Mogućnost oblika // The Possibility of Form
olovka na papiru // pencil on paper
100 x 70 cm

2021. 

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu // Faculty of Teacher Education, University of Zagreb 

Antonia Čačić rođena je 20. veljače 1976. Diplomirala je dizajn pri Arhitektonskom fakultetu 2000.g., te slikarstvo 2002.g. pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Poslijediplomski studij slikarstva pri Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani završava 2006.g. Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu doktorirala je 2023.g. Od 2002. do danas nastavnica je u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, od 2006. do 2012. bila je vanjska suradnica na katedri za slikarstvo na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Rijeci, a od 2018. godine vanjska je suradnica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.

Antonia Čačić was born on February 20, 1976. She graduated in design at the Faculty of Architecture in 2000, and in painting in 2002. at the Academy of Fine Arts in Zagreb. Postgraduate study of painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana ends in 2006. She received her doctorate at the Faculty of Philosophy and Religious Sciences in Zagreb in 2023. From 2002 to the present, she has been a teacher at the Zabok School of Art, Design, Graphics and Clothing, from 2006 to 2012 she was an external associate at the Department of Painting at the Academy of Applied Arts in Rijeka, and since 2018 she has been an external associate at Faculty of Teachers in Zagreb. She exhibited at numerous solo and group exhibitions. 


Marina Đira / HR

Odlasci i dolasci 2 // Departures and arrivals 2
3D olovka // 3D pencil
cca. 65 x 30 x 60 cm
2024.   

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru // Department of Teacher Education at the University of Zadar 

Marina Đira (Zagreb, 1985.) diplomirala je na nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (2009.) te pri istoj ustanovi doktorirala na Poslijediplomskom doktorskom studiju kiparstva (2014.). Do sada je održala šest samostalnih izložbi i sudjelovala na više skupnih izložbi i umjetničkih kolonija. Organizirala je više umjetničkih radionica, sudjelovala u organizaciji izložbi drugih autora, izlagala na više domaćih i međunarodnih stručnih, umjetničkih i znanstvenih skupova i napisala više tekstova vezanih za područje likovnog i vizualnog odgoja i obrazovanja. Članica je HDLU-a od 2009. godine. Više je godina radila u osnovnoj školi kao učiteljica Likovne kulture, kraće u gimnaziji kao nastavnica Likovne umjetnosti, a od 2017. godine je zaposlena na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru na kojem radi u umjetničko-nastavnom zvanju izvanredne profesorice.

Marina Đira (Zagreb, 1985) graduated from the teaching department of the Academy of Fine Arts in Zagreb (2009) and received her doctorate from the Postgraduate Doctoral Study in Sculpture (2014) at the same institution. So far, she has held six solo exhibitions and participated in several group exhibitions and art colonies. She organized several art workshops, participated in the organization of exhibitions by other authors, exhibited at several domestic and international professional, artistic and scientific gatherings and wrote several texts related to the field of art and visual education. She has been a member of HDLU since 2009. She worked for several years in an elementary school as an art teacher, for a shorter time in a high school as an art teacher, and since 2017 she has been employed at the Department of Teacher Education at the University of Zadar, where she works as an art-teaching associate professor.


Želimir Fišić / HR

Vanishing Point
kombinirana tehnika // mixed technique
80 x 100 cm
2022.  

Sveučilište u Slavonskom Brodu // University of Slavonski Brod

Želimir Fišić rođen je u Vinkovcima 10. rujna 1976. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završava u Vinkovcima. 1997. godine upisuje grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, te 2002. godine diplomira grafiku u klasi prof. Igora Dragičevića. Radi na mjestu docenta na odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Živi u Vinkovcima.

Želimir Fišić was born in Vinkovci on September 10, 1976. He finished elementary school and high school in Vinkovci. In 1997, he enrolled in graphics at the Academy of Fine Arts in Široki Brijeg, and in 2002 he graduated in graphics in the class of prof. Igor Dragičević. He works as an assistant professor at the department of social and humanities at the University of Slavonski Brod. He lives in Vinkovci.


Ivana Gagić Kičinbači / HR

Venecija // Venice
digitalni print // digital print
Hahnemuhle Photo Rag Satin, 310g/m²,
80 x 80 cm
2023.  

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu // Faculty of Teacher Education, University of Zagreb  

Doc. mr. art. Ivana Gagić Kičinbači rođena je 1980. godine u Zagrebu. Diplomirala je na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ante Kuduza. Magistrirala je na poslijediplomskom studiju slikarstva na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. Zaposlena je u umjetničko-nastavnom zvanju docenta na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnica je nagrada za umjetnički rad. Izlagala je u Europi (Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Bugarska, Francuska, Italija, Hrvatska), Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Dubai) i Japanu.

Članica je APS-a (The Association of Print Scholars) i Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

www.ivanagagickicinbaci.com.hr   

Ivana Gagić Kičinbači was born in Zagreb in 1980. She graduated from the Graphic Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb under the mentorship of Professor Ante Kuduz. In 2007, she earned a master's degree from the postgraduate study of painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana (Slovenia). She is currently working as an assistant professor at the University of Zagreb, Faculty of Teacher Education.

Kičinbači was honoured with awards for artistic achievements. Her works were shown in Europe (including Great Britain, Spain, Germany, Bulgaria, France, Italy, Croatia), the United States, the United Arab Emirates (Dubai), and Japan.

She is a member of the Croatian Association of Artists (HDLU) and a member of the Association of Print Scholars (APS).

www.ivanagagickicinbaci.com.hr   


Jelena Kovačević / HR

Male // The Little Ones
akrilik na papiru // acryl on paper

2022. 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Education, Osijek, Croatia

Jelena Kovačević rođena je u Osijeku 1982. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2005. diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, nakon čega je magistrirala grafiku na Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. 2020. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2021. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij art terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu i Medicinskom fakultetu Osijek. Izvanredna je profesorica na Pedagoškom fakultetu Osijek. Svoj rad predstavila je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.

Jelena Kovačević was born in Osijek in 1982, where she attended elementary school and high school. In 2005 she graduated in printmaking from the Academy of Fine Arts Zagreb, after which she mastered printmaking at the Academy for Fine Arts and Design, Ljubljana. In 2020 she obtained her Ph. D. in postgraduate doctoral study in painting, at Academy of Fine Arts Zagreb. In 2021 she finished postgraduate specialist study of art therapy, at the Academy for Arts and Culture and Faculty of Medicine Osijek. She is an associate professor in the Faculty of Education Osijek. She presented her work in many solo and group exhibitions.Goran Kujundžić / HR

Pregršt // The Handful
flomaster na papiru // felt tip pen on paper

70 x 70 cm
2024.  

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Education, Osijek, Croatia

Doktorirao je 2014. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu s disertacijom na temuVizualizacija principa permutacije proučena na ornamentalnim uzorcima iz zbirke tradicijskog uporabnog tekstila Muzeja Slavonije. Diplomirao grafiku 2003. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Miroslava Šuteja.

Izlagao na većem broju skupnih i samostalnih izložbi u Osijeku, Zagrebu, Vinkovcima, Kninu, Nova Gradiška,… te u inozemstvu, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska. Radio je u osnovnoj školi kao nastavnik iz predmeta Likovna kultura, te Srednjoj školi primijene umjetnosti i dizajna kao nastavnik stručnih predmeta.

https://goran-kujundzic.com 

He received his doctorate in 2014 at the Postgraduate Doctoral Studies in Painting of the Academy of Fine Arts in Zagreb with a dissertation on the topic Visualization of the principle of permutation studied on ornamental samples from the collection of traditional useful textiles of the Museum of Slavonia. He graduated in graphics in 2003 at the Academy of Fine Arts in Zagreb, in the class of Professor Miroslav Šutej.

He exhibited at a large number of group and individual exhibitions in Osijek, Zagreb, Vinkovci, Knin, Nova Gradiška,... and abroad, Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania.

He worked in an elementary school as a teacher of Fine Arts, and in a Secondary School of Applied Art and Design as a teacher of vocational subjects.

https://goran-kujundzic.com  


Mia Mijaljica / HR

Glazba u plavom // Music in Blue
ulje na papiru // oil on paper
30 x 21cm
2024. 

Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu // Faculty of Humanities and Social Sciences, Univesity of Split

Mia Mijaljica rođena je 1989. u Splitu. Akademski naziv Magistra edukacije likovne kulture i likovne umjetnosti stekla je 2018. godine. Sudjelovala je na više stručnih i znanstvenih skupova, konferencija, te su joj objavljeni stručni radovi u nekoliko zbornika.

2020. godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje asistenta znanstvenog područja interdisciplinarnih znanosti, polje obrazovne znanosti (pedagogija, likovna umjetnost) na Odsjeku za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a od 2023. zaposlenik je Filozofskog fakulteta na mjestu asistenta.

2023. upisuje doktorski studij Interdisciplinarnih humanističkih znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Mia Mijaljica was born in 1989 in Split. In 2018, she obtained the academic title of Master of Fine Arts Education. She participated in several professional and scientific gatherings, conferences, and her professional works were published in several anthologies.

In 2020, she was elected to the title associate title of assistant in the scientific field of interdisciplinary sciences, the field of educational science (pedagogy, fine arts) at the Department of Early and Preschool Education, and since 2023 she has been an employee of the Faculty of Philosophy as an assistant.

In 2023, she enrolled in the doctoral study of Interdisciplinary Humanities at the Faculty of Philosophy in Split.


Luka Petrač / HR

Paška čipka // Pag Lace

mozaik // mosaic
30 x 20 cm
2024.  

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu // Faculty of Teacher Education, University of Zagreb 

Luka Petrač rođen je 1980. godine u Zagrebu. Godine 2001. diplomirao je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, a 2006. na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Nevenke Arbanas. Izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u domovini i inozemstvu (Zagreb, Dubrovnik, Split, Rab, Bratislava, Beč, Bari, Krakow, Skopje, Johanesburg, Juangriego…). Osim slikarstvom bavi se i primijenjenom umjetnošću. Nagrađivan je za slikarska ostvarenja u domovini i inozemstvu. Zaposlen je u umjetničko-nastavnom zvanju redoviti profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Matice hrvatske.

Luka Petrač was born in 1980 in Zagreb. In 2001, he graduated from the Teacher's Academy in Zagreb, and in 2006 from the graphic department of the Academy of Fine Arts of the University of Zagreb in the class of prof. Nevenka Arbanas. He exhibits at individual and group exhibitions in his homeland and abroad (Zagreb, Dubrovnik, Split, Rab, Bratislava, Vienna, Bari, Krakow, Skopje, Johannesburg, Juangriego...). In addition to painting, he also deals with applied art. He was awarded for his painting achievements in his homeland and abroad. He is employed in the art-teaching profession as a full-time professor at the Teacher Training Faculty of the University of Zagreb. He is a member of the Croatian Society of Fine Artists and Matica Hrvatska.


Anita Rončević / HR

Zrcaljenje prirodnog dodira // Mirroring the Natural Touch

fotografija // photograph
30 x 48 cm
2023. 

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci // Faculty of Teacher Education, University of Rijeka 

Anita Rončević rođena je 1968. u Rijeci. Diplomirala: Razrednu nastavu, Likovnu kulturu i Organizaciju kulturnih djelatnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, te Glazbenu kulturu na Pedagoškom fakultetu u Puli. Magistrirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci u području likovne kreativnosti. Doktorirala je na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani. Autorica je više od 30 stručnih i znanstvenih radova, mentorica 200tinjak diplomanata, sveučilišna je nastavnica na Učiteljskom fakultetu u Rijeci i gost predavač u inozemstvu. Laureat je pri Sveučilištu u Rijeci u području likovne umjetnosti. Nositeljica je autorstava u realizaciji izložbi, eksterijera i u realizaciji murala. Ostvarila je 12 samostalnih, 21 skupnu izložbu, organizirala 10 likovnih izložbi, nekoliko kolonija i mnogo radionica, napisala 11 likovnih osvrta i recenzija. Dobitnica je među/državnih nagrada i priznanja, kao i 2. nagrade na Međunarodnoj izložbi fotografije Iznad i ispod površine mora u Novom Sadu. Koordinator je za RH na Svjetskom biennalu studentskog plakata u Galeriji Laurus. Organizatorica je i urednica Retrospektive svjetske izložbe dječjih likovnih radova Radost Evrope u Dječjoj kući u Rijeci. Autorica i nositeljica aktivnosti Mary's Gardena kao hortikulturalnih intervencija ambijentalne i konceptualne umjetnosti u prostoru iznad Lovrana.

Internet stranica: www.rabi.hr 

Anita Rončević was born in 1968 in Rijeka. Graduated in: Classroom Teaching, Fine Arts and Organization of Cultural Activities at the Faculty of Pedagogy in Rijeka, and Music Culture at the Faculty of Pedagogy in Pula. She has a master's degree at the Faculty of Education in Rijeka in the field of artistic creativity. She received her doctorate at the Faculty of Education in Ljubljana. She is the author of more than 30 professional and scientific papers, a mentor to around 200 graduates, a university teacher at the Faculty of Teachers in Rijeka and a guest lecturer abroad. He is a laureate at the University of Rijeka in the field of fine arts. She holds authorship in the realization of exhibitions, exteriors and in the realization of murals. She held 12 solo and 21 group exhibitions, organized 10 art exhibitions, several colonies and many workshops, wrote 11 art reviews and reviews. She is the winner of inter/state awards and recognitions, as well as the 2nd prize at the International photography exhibition Above and below the surface of the sea in Novi Sad. He is the coordinator for the Republic of Croatia at the World Student Poster Biennale in the Laurus Gallery. She is the organizer and editor of the Retrospective of the world exhibition of children's art works The Joy of Europe in the Children's House in Rijeka. Author and organizer of Mary's Garden activities as horticultural interventions of ambient and conceptual art in the area above Lovran.

Website: www.rabi.hr 


Marko Šošić / HR

Mjera Ljubavi // The Measure of Love
ulje na platnu // oil on canvas
62x72 cm
2023. 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Education, Osijek, Croatia

Marko Šošić rođen je u Vinkovcima (1975.). Na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, Sveučilišta u Mostaru, diplomirao je na odjelu slikarstva u klasi prof. art. Ante Kajinića 2001. godine. Na Doktorskom je poslijediplomskom studiju slikarstva pri Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine stekao naslov doktora slikarstva, pod mentorstvom prof. art. Igora Rončevića i prof. dr. sc. Marcela Bačića.

Izlagao je na 24 samostalne izložbe te na preko 50 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Zaposlen je na mjestu izvanrednog profesora na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Autor je sveučilišnog udžbenika "Likovna kultura i likovne tehnike" (2019.), osnivač međunarodne izložbe nastavnika i studenata učiteljskih fakulteta (aexpo.org i aexpo-futura.eu). Voditelj je Likovne radionice Dječjeg doma Sv. Ana u Vinkovcima od 2018. godine.

www.markososic.com 

Marko Šošić was born in Vinkovci (1975). At the Academy of Fine Arts in Široki Brijeg, University of Mostar, he graduated from the painting department in the class of prof. art. Ante Kajinić in 2001. In 2015, he obtained the title of doctor of painting at the doctoral postgraduate study of painting at the Academy of Fine Arts of the University of Zagreb, under the mentorship of prof. art. Igor Rončević and prof. Ph.D. Marcel Bačić.

He exhibited at 24 solo exhibitions and at over 50 collective exhibitions in the country and abroad.

He is employed as an associate professor at the Faculty of Educational Sciences of J. J. Strossmayer University in Osijek. He is the author of the university textbook "Art culture and art techniques" (2019), founder of the international exhibition of teachers and students of teachers' colleges (aexpo.org and aexpo-futura.eu). He is the head of the art workshop of the Children's Home of St. Ana in Vinkovci since 2018.

www.markososic.com   


Zlata Tomljenović / HR

By the seaside
akrilik // acryl
70 x 100 cm
2023.  

Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci // Faculty of Teacher Education, University of Rijeka

Zlata Tomljenović rođena je 1969. godine u Rijeci. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci odsjek Likovna kultura. 2006. godine stječe zvanje magistrice umjetnosti na ALUO u Ljubljani. Doktorirala je 2014. godine na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani. Radi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, trenutačno u zvanju izvanredne profesorice. Sudjeluje u likovnim projektima, izložbama i simpozijima u zemlji i inozemstvu te vodi umjetničke radionice za djecu i odrasle. Priredila je nekoliko samostalnih izložbi (Grožnjan, Beograd) te je sudjelovala na pedesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Beč, Budimpešta, Zagreb, Skopje, Beograd, Sarajevo, Škocjan, Milano).

Zlata Tomljenović was born in 1969 in Rijeka. She graduated from the Faculty of Education in Rijeka, Department of Fine Arts. In 2006, he obtained the title of Master of Arts at ALUO in Ljubljana. She received her doctorate in 2014 at the Faculty of Education in Ljubljana. She works at the Teacher Training Faculty of the University of Rijeka, currently as an associate professor. She participates in art projects, exhibitions and symposia in the country and abroad and leads art workshops for children and adults. She organized several solo exhibitions (Grožnjan, Belgrade) and participated in about fifty group exhibitions in the country and abroad (Vienna, Budapest, Zagreb, Skopje, Belgrade, Sarajevo, Škocjan, Milan).


Morana Varović Čekolj / HR

Urbani pejzaž // The Urban Landscape
akrilik na platnu // acryl on canvas
110 x 150 cm
2020.   

mag. prim. educ. 

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu // Faculty of Teacher Education, University of Zagreb


Breza Žižović / HR

Zemlja X // The Land X

kombinirana tehnika // mixed technique
30 x 40 cm
2024.   

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti // University of Juraj Dobrila in Pula, Faculty of Education

Rođena u Puli 1973. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Puli. Nakon završene srednje škole upisuje Pedagoški fakultet u Puli, smjer razredna nastava i nakon završetka stječe stručni naziv učitelj. Po završetku Pedagoškog fakulteta odlazi u Veneciju gdje na Scuola internazionale di grafica pohađa dvije godine smjer Slikarstvo i jednu godinu smjer Stare tehnike grafike. 1994. godine u Ljubljani upisuje Visoko šolo za risanje in slikanje i završetkom, nakon četiri godine stječe naziv diplomirana slikarica. Na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, 2011. godine upisuje 5. godinu studija Likovne pedagogije i završetkom stječe akademski naziv magistra likovne pedagogije.

Do 2003. godine živi i radi (Narodna galerija i Šentjakobsko gledališče) u Ljubljani, a 2003. godine vraća se u Pulu i radi u Istarskom narodnom kazalištu kao scenograf te u Osnovnim školama Vodnjan, Fažana, Vidikovac, Savičenta kao zamjena za profesora likovne kulture. Na Sveučilištu Jurja Dobrile, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti počinje raditi 2008. godine.

Izlagala je na 14 samostalnih izložbi, više od 40 skupnih izložbi i osmislila je i izradila više od 40 scenografija (Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Teatar Ullysses, Istarsko narodno kazalište, Teatar naranča, Monte librić, HNK Ivan pl. Zajc, Kazalište lutaka Zadar, Teatar Fort Forno, Teatar Gandusio i Gradsko kazalište Požega).

Born in Pula in 1973. She finished primary and secondary school in Pula. After finishing high school, she enrolled in the Faculty of Pedagogy in Pula, majoring in classroom teaching, and after graduation she obtained the professional title of teacher. After graduating from the Faculty of Education, she went to Venice, where she attended the Scuola internazionale di grafica for two years majoring in Painting and one year majoring in Old Graphic Techniques. In 1994, she enrolled in the High School of Drawing and Painting in Ljubljana and, after four years, earned the title of graduate painter. At the Academy of Applied Arts in Rijeka, in 2011 she enrolled in the 5th year of studies in Art Pedagogy and upon completion obtained the academic title of Master of Art Pedagogy.

Until 2003, she lived and worked (Narodna galerija and Šentjakobsko gledališče) in Ljubljana, and in 2003 he returned to Pula and worked at the Istrian National Theater as a scenographer and in Vodnjan, Fažana, Vidikovac, Savičenta elementary schools as a substitute art teacher. She started working at Juraj Dobrila University, at The Faculty of Education in 2008.

She exhibited at 14 solo exhibitions, more than 40 group exhibitions and designed and created more than 40 scenographies (Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Teatar Ullysses, Istrian National Theatre, Teatar naranča, Monte librić, HNK Ivan pl. Zajc, Puppet Theater Zadar, Theater Fort Forno, Gandusio Theater and Požega City Theatre).


Marijana Županić Benić / HR

Dijelovi prošlosti // The Parts of the Past
kombinirana tehnika (svila, konac, akril, lijepilo) // mixed technique (silk, thread, acryl, paste)
30 x 30 x 5 cm
2021.  

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu // Faculty of Teacher Education, University of Zagreb 

Marijana Županić Benić, izvanredna je profesorica na katedri Umjetničkog područja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na doktorskom studiju Pedagogije. Umjetničkim i umjetničko- pedagoškim radom bavi se više od dvadeset i pet godina, članica je ULUPUH-a, UNIMA-e i HDLU-a te INSEA-e. Bila je izvođač i autor (kreator lutka, scenograf) u brojnim kazališnim predstavama te je izlagala radove na 12 samostalnih te na međunarodnim i skupnim izložbama. Autorica je knjiga "O lutkama i lutkarstvu" i "Lutka/r/stvo i dijete". Suosnivačica je međunarodne umjetničko-znanstvene konferencije koja promiče umjetnost i kreativnost u obrazovanju ACE Zagreb te pokretačica lutkarskog festivala Učiteljskog fakulteta LUF UF-a. Uz umjetnički rad bavi se I znanstvenim radom područja njenog interesa je metodika likovne kulture, istraživanja u području umjetnosti, kreativnost, lutkarstvo. Objavila je više znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i zbornicima iz područja pedagogije.

Marijana Županić Benić is an associate professor at the Department of Art at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb. She received her doctorate at the Faculty of Philosophy in Zagreb, on the doctoral course in Pedagogy. She has been engaged in artistic and artistic-pedagogical work for more than twenty-five years, she is a member of ULUPUH, UNIMA and HDLU and INSEA. She was a performer and author (puppet creator, scenographer) in numerous theater productions and exhibited her works at 12 solo and international and group exhibitions. She is the author of the books "About Dolls and Puppetry" and "Dolls and Children". She is the co-founder of the international artistic and scientific conference that promotes art and creativity in education, ACE Zagreb, and the initiator of the puppet festival of the LUF UF Teacher Training Faculty. In addition to artistic work, she is also engaged in scientific work, her areas of interest are the methodology of art, research in the field of art, creativity, puppetry. She has published several scientific and professional articles in magazines and anthologies in the field of pedagogy. 


Mia Arsenijević / RS

Priča o mlađem bratu // The Story of a Younger Brother

akrilik na platnu // acryl on canvas
140 x 110 cm
2023. 

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu // Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac

Rođena 1985 u Kragujevcu. Osnovne i master studije slikarstva završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsjek Teorija umetnosti i medija. Zaposlena kao izvanredni profesor na predmetima iz područja Likovne umetnosti sa metodikom na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Bavi se umjetničkim, znanstvenim i pedagoškim radom. Samostalno izlagala 19 puta, i preko 50 puta kolektivno. Autor preko 20 znanstvenih i teorijskih radova, dva umjetnička projekta, i brojnih radionica za djecu. 

Born in 1985 in Kragujevac. She completed her basic and master's studies in painting at the Academy of Arts in Novi Sad. Doctorate at the University of Arts in Belgrade, Department of Theory of Art and Media. Employed as an associate professor in Fine Arts with Methodology at the Faculty of Pedagogical Sciences in Jagodina. She is engaged in artistic, scientific and pedagogical work. She exhibited independently 19 times, and over 50 times collectively. Author of over 20 scientific and theoretical works, two art projects, and numerous workshops for children.Miloš Đorđević / RS

Figura #8 // Figure #8
digitalni kolaž // digital collage
70 x 100 cm
2022.   

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu // Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac

Diplomirao 2001. godine na Fakultetu umetnosti u Prištini, magistrirao 2007. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a doktorirao 2022. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na smeru Teorija umetnosti i medija.

Do sada je izlagao na preko 300 nacionalnih i međunarodnih izložbi, bijenala i trijenala (Slovenija, Mađarska, Bugarska, Makedonija, Rumunija, Italija, Francuska, Belgija, Kina, Polјska, Češka republika, Španija, Portugalija, Urugvaj, Meksiko, SAD, Kanada). Priredio je više od dvadeset samostalnih izložbi u zemlјi i četiri u inostranstvu (Rumunija, Kanada, Letonija, Litvanija).

Dobitnik je više nagrada i pohvala za umetnički rad (izbor): Prestige certificate of the 9th Rokycany Biennial of graphic arts, Dr. Bohuslav Horák Museum in Rokycany, Czech Republic (2018), Printmaking Today International Print Biennale Public Vote, International Print Biennale, Newcastle, England (2014), Pohvala na konkursu za nagradu iz fonda Vladimir Veličković, Haos galerija, Beograd (2012), Zlatna igla, Prolećna izložba ULUS-a, Umetnički pavilјon Cvijeta Zuzorić, Beograd (2010).

Učestvovao je na više umetničkih i naučnih konferencija i simpozijuma, među kojima IMPACT International Printmaking Conference (Dundee, Scotland, 2013; Hangzhou, China, 2015; Santander, Spain, 2018; Bristol, England, 2022), Graphics From Different Perspective, International graphic symposium, Šiauliu University, Lithuania (2015) i III Latgale Graphic Art Symposium, Daugavpils, Latvia (2014).

Član je ULUS-a od 2005. godine. Živi u Beogradu.

Graduated in 2001 at the Faculty of Arts in Priština, master's degree in 2007 at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, and received his doctorate in 2022 at the University of Arts in Belgrade majoring in Theory of Art and Media.

So far, he has exhibited at over 300 national and international exhibitions, biennials and triennials (Slovenia, Hungary, Bulgaria, Macedonia, Romania, Italy, France, Belgium, China, Poland, Czech Republic, Spain, Portugal, Uruguay, Mexico, USA, Canada ). He has organized more than twenty solo exhibitions in the country and four abroad (Romania, Canada, Latvia, Lithuania).

He is the winner of several awards and commendations for artistic work (selection): Prestige certificate of the 9th Rokycany Biennial of graphic arts, Dr. Bohuslav Horák Museum in Rokycany, Czech Republic (2018), Printmaking Today International Print Biennale Public Vote, International Print Biennale, Newcastle, England (2014), Commendation at the award competition from the Vladimir Veličković Fund, Haos galerija, Belgrade (2012), Golden needle, ULUS Spring Exhibition, Cvijeta Zuzorić Art Pavilion, Belgrade (2010).

He participated in several artistic and scientific conferences and symposiums, including IMPACT International Printmaking Conference (Dundee, Scotland, 2013; Hangzhou, China, 2015; Santander, Spain, 2018; Bristol, England, 2022), Graphics From Different Perspective, International graphic symposium, Šiauliu University, Lithuania (2015) and III Latgale Graphic Art Symposium, Daugavpils, Latvia (2014).

He has been a member of ULUS since 2005. He lives in Belgrade.


Radmila Zečević / RS

Hagia Sophia
fotografija
// photograph

2017. 

Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru // Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad

Rođena 12.09.1993. godine u Novom Sadu, RS. Osnovnu i srednju školu (prosečna ocena 5/5 – Vukova diploma i 4,9/5) završila takodje u Novom Sadu.
2012. – 2016. Pedagoški fakultet u Somboru, Un. u Novom Sadu, Srbija. Bologna - četvorogodišnji program, p.o. 9,3 / 10
2014. – 2015. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, Slovenia
2015. – 2016. Pedagoški fakultet u Zadru, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
2016. – 2017. Faculty of Business Education and Educational Sciences, Karl Franzens Universität Graz, University of Graz, Austria
2017. – 2019. Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. Master studije, p.o. 9,57 / 10
2020. - doktorand na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu - modul metodika nastave likovne kulture
Od 2019. godine zaposlena na Pedagoškom fakultetu u Somboru, prvo kao saradnik u nastavi, a zatim kao asistent, na predmetima Osnove vizuelnih umetnosti i Metodika nastave likovne kulture 1 i 2.

Born on September 12, 1993. in Novi Sad, RS. She finished primary and secondary school (average grade 5/5 – Vuk's diploma and 4.9/5) also in Novi Sad.
2012 – 2016. Faculty of Pedagogy in Sombor, Un. in Novi Sad, Serbia. Bologna - four-year program, p.o. 9.3 / 10
2014 – 2015 Faculty of Education in Ljubljana, University of Ljubljana, Slovenia
2015 – 2016 Faculty of Education in Zadar, University of Zadar, Croatia
2016 – 2017. Faculty of Business Education and Educational Sciences, Karl Franzens Universität Graz, University of Graz, Austria
2017 – 2019. Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad, Serbia. Master's studies, p.o. 9.57 / 10
2020 - doctoral student at the Faculty of Teacher Education, University of Belgrade - module on art teaching methods
Since 2019, she has been employed at the Faculty of Education in Sombor, first as a teaching associate, and then as an assistant, in the courses Basics of Visual Arts and Teaching Methodology of Fine Arts 1 and 2.


Janja Batič / SI

Slikanje iglom i koncem (Iz mog vizualnog dnevnika)
// Painting with needle and thread (From my visual diary)
digitalni crtež // digital drawing
2024.  

Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru // Faculty of Education, University of Maribor 

Janja Batič rođena je 1977. u Mariboru, Slovenija. Još kao dijete voljela je crtati i slikati. U drugom razredu osnovne škole napisala je da želi postati profesorica likovnog kad odraste. Stoga nije bilo iznenađenje što se odlučila za studij likovnog odgoja. Janja Batič je diplomirala na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, te magistrirala i doktorirala na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Docentica je za likovno obrazovanje na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, Slovenija. Ima više od osamnaest godina iskustva u radu s budućim učiteljima razredne nastave. Janja Batič od 2019. godine educira buduće nastavnike likovne kulture na Odsjeku za likovnu kulturu. Njezino područje istraživanja uključuje likovno obrazovanje, vizualnu pismenost, multimodalnu pismenost i istraživanje slikovnica.

https://www.instagram.com/wonderingandmore/ 

Janja Batič was born in 1977 in Maribor, Slovenia. Even as a child, she loved to draw and paint. In second grade of elementary school she wrote that she wanted to become an art teacher when she grew up. So it was no surprise that she decided to study art education. Janja Batič has a BA from the Faculty of Education at the University of Maribor, and an MA and a PhD from the Faculty of Education at the University of Ljubljana. She is an assistant professor for art education at the Faculty of Education at the University of Maribor, Slovenia. She has more than eighteen years of experiences working with future classroom teachers. Since 2019, Janja Batič has been educating future art teachers at the Department of Fine Arts. Her research area includes art education, visual literacy, multimodal literacy and picture books research.

https://www.instagram.com/wonderingandmore/  


Matjaž Duh / SI

Iz ciklusa War Pigs // From the cycle War Pigs
kombinirana tehnika/akrilik // mixed technique/acryl
80 x 100 cm
2023.  

Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru // Faculty of Education, University of Maribor  

Matjaž Duh (1957.), rođen u Mariboru, doktor je likovne pedagogije, zaposlen na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mariboru kao redoviti profesor za specijalnu didaktiku, likovnu umjetnost.

Uz istraživački rad aktivan je i na području likovnih umjetnosti. Na njegov umjetnički razvoj utjecali su S. Kores, L. Pandur i A. Krašna. Raniji stvaralački ciklusi zastupljeni su crtežom, grafikom i računalnom grafikom. U posljednje vrijeme ostvario je nekoliko opsežnih slikarskih ciklusa. Za svoj umjetnički rad dobio je više priznanja i nagrada. Sudjeluje na likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu. Izlagao je na brojnim samostalnim (WAR PIGS i PORTALI, 2022. UKM; War pigs Atelje MS, Zreče, 2023.) i skupnim izložbama (Zimski salon ZDSLU 2022., 2023.; Sveučilišna knjižnica u Grazu, 2022.; Dvorski likovni dnevi: 2022., 2023.; Südpol 17.0: Galerie Vorspann, 2022; Lokarjea Galerija Ajdovščin, 2022; Vino umjetnost: Ocean Orchids, Dobrovnik, 2022, 2023; Natura 2022 Dom Kulture Ruše; Tangent 202, TRADSU: Pablo Picasso – Galerija DLUM, 2023.; Izložba mladih 2023.: Nepredvidiva simbioza: Galerija DLUM 2023.; Svjetski dan umjetnosti: Galerija Art Meez 2023 zadnje dvije godine.

Član je DLUM-a i Društva likovnih umjetnika Slovenije (ZDSLU). Živi i radi u Mariboru.

Matjaž Duh (1957), born in Maribor, is a Doctor of Fine Arts Pedagogy, employed at the Faculty of Education of the University of Maribor as a full-time professor for special didactics, fine arts.

In addition to his research work, he is also active in the field of fine arts. His artistic growth was influenced by S. Kores, L. Pandur and A. Krašna. Earlier creative cycles were represented by drawings, graphics and computer graphics. Recently, he has created several extensive cycles in painting. He received several recognitions and awards for his artistic works. He participates in art colonies at home and abroad. He exhibited works at numerous solo (WAR PIGS and PORTALI, 2022 UKM; War pigs Atelje MS, Zreče, 2023) and group exhibitions (Zimski salon ZDSLU 2022, 2023; University of Graz Library, 2022; Dvorski likovni dnevi: 2022, 2023; Südpol 17.0: Galerie Vorspann, 2022; Lokarjea galerija Ajdovščin, 2022; Vino art: Ocean Orchids, Dobrovnik, 2022, 2023; Natura 2022 Dom kulture Ruše; Blue Line: May Salon ZDSLU 2022, 2023; Tangenta: 2023, Trakošćan;, From Pablo Picasso to Peter Weibl: DLUM Gallery, 2023; Avla Youth Exhibition 2023; 20ART23: Pašman; Unpredictable symbiosis: DLUM Gallery 2023; SloArt 2023 Zavičajni muzej, Biograd; World art day: Art Meez Gallery 2023) to list only the most important ones of the last two years .

He is a member of DLUM and the Association of Fine Artists of Slovenia (ZDSLU). He lives and works in Maribor.Matej Koren / SI

Faust (plakat za predstavu), Slovensko nacionalno kazalište Maribor // Faust (play poster), Slovenian National Theater Maribor
sitotisak // silkscreen print
140 x 100 cm
2019.  

Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru // Faculty of Education, University of Maribor

Rođen 1977. godine u Mariboru, Matej je diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Mariboru, specijalizacija likovnih umjetnosti (pod nadzor prof. Ota Rimelea). Usavršavao se na Central Saint Martin's College of Art and Design u Londonu. Godine 2005. radio je u studiju Stefana Sagmeistera u New Yorku, jednom od najutjecajnijih dizajnerskih studija u svijetu. Za svoj rad dobio je brojne međunarodne nagrade, uključujući nagradu za dizajn strukovnog udruženja AIGA iz NYC-a, nagradu Type Directors Club Award i najvišu (Brumnova) nagradu za dizajnersku izvrsnost u Sloveniji. Njegova djela su također predstavljena u knjizi Davida Carsona "Trek". Matej osnivač je autorske grupe Kiddog koja ima organizirao izložbe i kreativne radionice u Sloveniji s poznatim dizajnerima kao što su The Designers Republika, David Carson, David Foldvari, Stefan Sagmeister, između ostalih i Bojanom Hadžihalilovićem. Godine 2006. osnovao je vlastiti dizajnerski studio (Studio Matej Koren), u kojem i djeluje kao umjetnički direktor. Od 2018. godine predaje vizualne komunikacije na Sveučilištu u Mariboru, gdje je i bio izabran u zvanje izvanrednog profesora za područje likovnih umjetnosti. U 2019. godine dobio je priznanje za značajan doprinos u umjetničkom radu  Sveučilišta u Mariboru.

Born in 1977 in Maribor, Matej graduated from the Faculty of Education in Maribor, specializing in fine arts (under the supervision of Prof. Oto Rimele). He furthered his studies at the Central Saint Martin's College of Art and Design in London. In 2005, he worked at Stefan Sagmeister's studio in New York, one of the most influential design studios globally. He has received numerous international awards for his work, including the AIGA Professional Association Design Award from NYC, the Type Directors Club Award, and the highest (Brumnova) award for design excellence in Slovenia. His works are also featured in David Carson's book "Trek." Matej is the founder of the Kiddog authorial group, which has organized exhibitions and creative workshops in Slovenia featuring renowned designers such as The Designers Republic, David Carson, David Foldvari, Stefan Sagmeister, Bojan Hadžihalilović, among others. In 2006, he established his own design studio (Matej Koren Studio), where he serves as Art Director. Since 2018, he has been lecturing on visual communications at the University of Maribor, where he was appointed as an associate professor in the field of fine arts. In 2019, he received recognition for significant artistic contributions from the University of Maribor.
Katja Kozjek Varl / SI

Kompozicija u crnom // Composition in Black
kolaž i kombinirana tehnika na platnu // collage and mixed technique on canvas
50 x 50 cm
2023.  

Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru // Faculty of Education, University of Maribor

Rođena u Mariboru. Diplomirala na Odsjeku za likovnu umjetnost na Pedagoškom fakultetu u Mariboru. Završila znanstveni magisterij na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Pedagoškom fakultetu u Mariboru. Nakon 15 godina profesionalnog iskustva kao učiteljica likovne kulture u osnovnoj školi, radi na Pedagoškom fakultetu u Mariboru na području didaktike vizualnih umjetnosti. Izlaže od 2001. godine. Realizirala je 16 samostalnih izložbi u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Austriji te sudjelovala na nekoliko skupnih izložbi. Na izložbi Mladi Maribora u organizaciji DLUM-a osvojila je nagradu za mlade mariborske umjetnike - Charter Primavera (2005.). Živi i radi u Mariboru.

Born in Maribor. Graduate of the Department of Fine Arts at the Faculty of Education in Maribor. Completed a scientific master's degree at the Faculty of Education in Ljubljana. Currently enrolled in postgraduate doctoral studies at the Faculty of Education in Maribor. After 15 years of professional experience as an art teacher in elementary school, she works at the Faculty of Education in Maribor in the field of didactics of visual arts. She has been exhibiting since 2001. She has realized 16 solo exhibitions in Slovenia, Croatia, Serbia and Austria and participated in several group exhibitions. At the exhibition Mladi Maribora, organized by DLUM, she won the prize for young artists from Maribor - Charter Primavera (2005). She lives and works in Maribor.


Robert Lozar / SI

Escape, M
ulje na platnu
// oil on canvas
140 x 180 cm
2024.  

Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru // Faculty of Education, University of Maribor 

Rođen 3. studenog 1967. u Novom mestu. Godine 1993. diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Godine 1992. dobio je studentsku Prešernovu nagradu Akademije likovnih umjetnosti u Ljubljani. Od 1995. do 2000. godine bio je glavni urednik časopisa Likovne besede. Od završetka studija redovito izlaže te je do sada svoje radove predstavio na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Od listopada 2023. godine radi kao stalni nastavnik, docent slikarstva na Fakulteti likovnih umjetnosti u Mariboru.

Živi i radi u Butoraju, Bela krajina, Slovenija.

Born on 3 November 1967 in Novo mesto. In 1993 he graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana. In 1992 he received the student Prešeren Prize of the Academy of Fine Arts in Ljubljana. From 1995 to 2000 he was the editor-in-chief of the magazine Likovne besede. Since graduating, he has been exhibiting regularly and has so far presented his work at numerous exhibitions at home and abroad. Since October 2023 he has been working as a full-time teacher, assistant professor of painting at the Faculty of Fine Arts, Maribor.

He lives and works in Butoraj, Bela krajina, Slovenia.


Dušan Zidar / SI

Spektralna bića 2 // Spectral Beings 2
digitalni kolaž // digital collage
15 x 31 cm, 300 dpi
2023/24. 

Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru // Faculty of Education, University of Maribor

Dušan Zidar je rođen 1962. godine u Ljubljani, Slovenija. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, na odsjeku za kiparstvo, gdje je završio i postdiplomske studije. U radu koristi raznovrsne medije: skulpturu, crtež, noise, multidisciplinarne umjetnosti. Imao je brojne samostalne i grupne izložbe u Sloveniji i inostranstvu. Od 2000. godine radi kao profesor na Univerzitetu u Mariboru, Pedagoški fakultet, Odsjek za likovnu umjetnost.

Dušan Zidar was born in 1962 in Ljubljana, Slovenia. He graduated from the Academy of Fine Arts in Ljubljana, at the Sculpture department where he completed postgraduate studies of sculpture. He works in various media: sculpture, drawing, noise, intermedia arts. His artwork has been exhibited at several solo and group exhibitions in Slovenia and abroad. Since 2000 he is employed at the University of Maribor, Faculty of Education, Department of Fine arts.


Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ / TR

Bez naziva // No title
kolografija // collography
32 x 22 cm,
2024.   

Pedagoški fakultet, Egejsko sveučilište, Izmir // Faculty of Education, Ege University, Izmir

Rođena je u Izmiru 1970. Godine 1993. diplomirala je na Fakultetu za obrazovanje DEU Buca, Odsjek za umjetničko obrazovanje, Odsjek za grafiku. 1998. magistrirala je na DEU Institutu za društvene znanosti Odsjek za slikarstvo; Godine 2008. završila je doktorski studij na DEU Institutu za odgojne i obrazovne znanosti, Odsjek za likovnu kulturu, Odsjek za likovnu nastavu.

Zencirci, koja je otvorila 3 samostalne izložbe u inozemstvu i 12 u zemlji, sudjelovala je sa svojim radovima na raznim bijenalima, trijenalima i likovnim festivalima.

Svoj tiskarski rad nastavlja u svom studiju na Sveučilištu Ege, Pedagoškom fakultetu, Odsjeku za obrazovanje likovnih umjetnosti, čiji je član osnivač. Zencirci također radi kao kustos 9. i 10. Međunarodnog dana umjetnosti EgeArt, potpredsjednik Savjetodavnog odbora za kulturu i umjetnost Sveučilišta Ege i potpredsjednik Odsjeka za obrazovanje likovnih umjetnosti.

She was born in Izmir in 1970. In 1993, she graduated from DEU Buca Faculty of Education, Department of Art Education, Department of Graphics. In 1998, she completed her master's degree in DEU Social Sciences Institute Painting Education Department; In 2008, she completed her doctorate program at DEU Institute of Educational Sciences, Department of Fine Arts Education, Department of Art Teaching.

Zencirci, who opened 3 personal exhibitions abroad and 12 in the country, took part in various biennials, triennials and art festivals with her works.

She continues her printing works in her studio at Ege University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, of which she is a founding member. Zencirci also serves as the curator of the 9th and 10th International EgeArt Art Days, vice president of Ege University Culture and Art Advisory Board and vice president of the Department of Fine Arts Education.


Aylin Gürbüz / TR

Filozof 30 // Philosopher 30
ulje na platnu // oil on canvas
100 x 80 cm
2024.  

Sveučilište Trakya, Učiteljski fakultet, Edirne, Turska // Trakya University, Faculty of Education, Edirne, Turkey

Rođena 1978. u Turskoj (Edirne), Gürbüz (Beyoğlu) diplomirala je srednju školu u Edirneu 1994. Završila je Obrazovni fakultet Sveučilišta Trakya na Odsjeku za likovno obrazovanje. Od 2004. godine počinje raditi kao znanstvena novakinja na istom odjelu. Godine 2010. prelazi na Sveučilišni institut za odgojne i obrazovne znanosti Marmara radi doktorata i diplomira 2013. Na Sveučilištu Trakya nastavlja raditi kao znanstvena asistentica od 2014. Na istom sveučilištu 2017. postaje izvanredna profesorica. Pročelnica Odjela za likovno obrazovanje postala je 2018. godine i nastavlja obnašati svoju dužnost. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Turskoj i inozemstvu.

Born in 1978 in Turkey (Edirne), Gürbüz (Beyoğlu) graduated from high school in Edirne in 1994. She graduated from Trakya University Faculty of Education, Department of Art Education. Since 2004, she has been working as a researcher in the same department. In 2010, she transferred to the Marmara University Institute for Educational Sciences for her doctorate and graduated in 2013. She continued working as a research assistant at Trakya University since 2014. She became an associate professor at the same university in 2017. She became the head of the Department of Art Education in 2018 and continues to hold her position. She exhibited at numerous solo and group exhibitions in Turkey and abroad. 


Bahar Karaman Güvenç / TR

Susjedna ulica // Neighboring Street
ulje na platnu // oil on canvas
25 x 25 cm,
2019.

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Bartınu // Faculty of Education, Bartın University

Rođena je 23. veljače 1986. u Tekirdağ/Malkari u Turskoj. Između 2005. i 2009. završila je diplomsko obrazovanje na Sveučilištu Çanakkale Onsekiz Mart, Odsjek za slikarstvo i umjetničko obrazovanje. Nakon toga završila je magisterij na Sveučilištu Çanakkale Onsekiz Mart 2012., koji je započela 2010. Završila je doktorat na Institutu za obrazovne znanosti Sveučilišta Anadolu 2013.-2019. Radila je na Institutu za obrazovne znanosti Sveučilišta Anadolu od 2013. do 2018. godine. Od 2018. godine radi kao asistentica na Sveučilištu Bartın. Svojim radovima sudjelovala je na raznim domaćim i međunarodnim likovnim manifestacijama.

She was born on February 23, 1986 in Tekirdağ/Malkara in Türkiye. Between 2005-2009, she completed her graduate education at Çanakkale Onsekiz Mart University, Department of Painting and Art Education. Subsequently, she completed her master's degree at Çanakkale Onsekiz Mart University in 2012, which she started in 2010. She completed her doctorate education at Anadolu University Institute of Educational Sciences in 2013-2019. She worked at Anadolu University Institute of Educational Sciences between 2013-2018. Since 2018, she has been working as a assistant proffesor at Bartın University. She took part in various national and international art events with her works. 


Hatice Keten / TR

Žena // Woman
kombinirana tehnika na papiru // mixed technique on paper
50 x 35 cm
2022.  

Makü učiteljski fakultet, Sveučilište Burdur Mehmet Akif Ersoy // Makü Faculty of Education, Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Marmara Atatürk, Odsjek za obrazovanje likovnih umjetnosti, Odsjek za slikarstvo i umjetničko obrazovanje. Završila je magisterij i umjetnički studij na Institutu društvenih znanosti istog sveučilišta. Nastavlja svoj akademski studij kao profesorica na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Burdur Mehmet Akif Ersoy.

Neke od osobnih izložbi: 2023.- 5.-25. kolovoza, Umjetnička galerija Kırmızı, Urla, Izmir, 2023.- 1.-30. travnja, Online galerija Artmeez, 2023.-17. ožujka-08. travnja, Umjetnička galerija Galerim, Ankara, 2022.-15. 30. travnja, izložba fotografija, Artmeez Gallery Online, 2022.-15.-30. lipnja, 2. Međunarodni simpozij o komunikaciji i umjetnosti, "Perspective on the Interesting", Online, 2022.-23. svibnja-03. lipnja, Galerim Art Gallery, Ankara, 2021. -19. veljače-07. ožujka, 'After-Prior', Umjetnička galerija Galerim, Ankara, 2015.-01.-14. lipnja, Umjetnička galerija Intrecciarte, Pietrasanta, Italija, 2014.-11. lipnja, XS Galeria, Sveučilište Jan Kochanowski, Kielce, Poljska, 2012-10-17 Travanj, Umjetnička galerija strukovne škole Sveučilišta Ege Ege, Izmir, 2011-Ausstellung im Vöhlin-Schloss Illertissenin den Raumen des Hochschulzentrums, Illertissen, Njemačka.

She graduated from Marmara University Atatürk Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Department of Painting and Art Education. She completed her Master's Degree and Proficiency in Art at the Institute of Social Sciences of the same university. She continues his academic studies as a faculty member at Burdur Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education.

Some of the Personal Exhibitions: 2023- 05-25 August, Kırmızı Art Gallery, Urla, Izmir, 2023- 01-30 April, Artmeez Gallery Online, 2023-17 March-08 April, Galerim Art Gallery, Ankara, 2022-15-30 April, Photography Exhibition, Artmeez Gallery Online, 2022-15-30 June, 2. International Symposium on Communication and Art, "Perspective on the Interesting", Online, 2022-23 May-03 June, Galerim Art Gallery, Ankara, 2021-19 February-07 March, 'After-Prior', Galerim Art Gallery, Ankara, 2015-01-14 June, Intrecciarte Art Gallery, Pietrasanta, Italy, 2014-11 June, XS Galeria, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland, 2012-10-17 April, Ege University Ege Vocational School Art Gallery, Izmir, 2011-Ausstellung im Vöhlin-Schloss Illertissenin den Raumen des Hochschulzentrums, Illertissen, Germany.


Ferhunde Küçükşen Öner / TR

From Nature-I
kombinirana tehnika
// mixed technique
120 X 120 cm
2023.  

Učiteljski fakultet, Sveučilište u Bartınu // Faculty of Education, Bartın University 

Rođena u Bursi, Ferhunde K.ÖNER završila je dodiplomski studij na Sveučilištu Uludag, Pedagoški fakultet, Odsjek za nastavu umjetnosti. Završila je magistarski i doktorski studij na Sveučilištu Marmara, Institute of Educational Sciences, Department of Art Teaching, kod prof. dr. Ramiza Aydina i prof. dr. na slikarskim radionicama kod Ahmeta Özola, prof. dr. Bünyamina Özgültekina i prof. dr. Završila je radionicu grafike kod Basrija Erdema.

Radila je kao predavač na Sveučilištu Trakya, Fakultet likovnih umjetnosti, Odsjek za grafiku između 2011.-2013., i na Sveučilištu Tunceli, Fakultet likovnih umjetnosti, Odsjek za slikarstvo, između 2013.-2015. Godine 2015. počela je predavati na Sveučilištu Bartın, Pedagoški fakultet, Odsjek za obrazovanje likovnih umjetnosti.

Bodrum, Ankara, Istanbul, K.K.TC.. umjetnik, koji je otvorio pet osobnih izložbi u Istanbulu i Kastamonuu, ima nagradu sa sajma umjetnosti Euro Expo Art Vernice/Italija. Umjetnica, čiji su radovi bili izloženi na 3. Međunarodnom trijenalu grafike u Brestu u Bjelorusiji i 11. i 12. Meksičkom bijenalu akvarela u Meksiku, izlagala je svoje slike i originalne grafike na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Umjetnica, koji je sudjelovao na umjetničkim simpozijima i izložbama u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Grčkoj, Makedoniji, Italiji, Bugarskoj i Austriji, nastavlja svoj rad na Fakultetu za obrazovanje Sveučilišta Bartın, Odsjek za likovnu umjetnost i na svojoj radionici u Bartınu.

Born in Bursa, Ferhunde K.ÖNER completed her undergraduate education at Uludag University, Faculty of Education, Department of Art Teaching. He completed his master's and doctorate studies at Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Art Teaching, with Prof. Dr. Ramiz Aydin and Prof. Dr. In painting workshops with Ahmet Özol, Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin and Prof. Dr. She completed printmaking workshops with Basri Erdem.

She worked as a lecturer at Trakya University, Faculty of Fine Arts, Department of Graphics between 2011-2013, and at Tunceli University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting, between 2013-2015. In 2015, she started teaching at Bartın University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education.

Bodrum, Ankara, Istanbul, K.K.TC.. the artist, who opened five personal exhibitions in Istanbul and Kastamonu, has an award from the Euro Expo Art Vernice Art Fair/Italy. The artist, whose works were exhibited at the 3rd International Brest Print Triennial in Belarus and the 11th and 12th Mexican Watercolor Biennial in Mexico, has exhibited his paintings and original prints in national and international competitions.

The artist, who participated in art symposiums and exhibitions in Germany, France, Spain, Greece, Macedonia, Italy, Bulgaria and Austria, continues his work at Bartın University Faculty of Education Fine Arts Education department and his workshop in Bartın.


Ezgi Tokdil / TR

Dijalektika // Dialectics
akrilik na platnu // acryl on canvas
70 x 70 cm
2023. 

Makü učiteljski fakultet, Sveučilište Burdur Mehmet Akif Ersoy // Makü Faculty of Education, Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Rođena je 7. svibnja 1991. u Burduru u Turskoj. Diplomirala je na Sveučilištu Dokuz Eylul, Pedagoški fakultet Buca, Odsjek za obrazovanje likovnih umjetnosti kao specijalizirana za slikarstvo. Magistrirala je 2015. na Sveučilištu Dokuz Eylul, Izmir, Institut za obrazovne znanosti, program obrazovanja likovnih umjetnosti. A 2020. godine doktorirala je na istom sveučilištu. Od siječnja 2021. radi kao profesorica na Sveučilištu Burdur Mehmet Akif Ersoy, Pedagoškom fakultetu, Odsjeku za obrazovanje likovnih umjetnosti. Umjetnica, koji je sudjelovao na mnogim osobnim i skupnim izložbama u Turskoj i inozemstvu, ima radove u nacionalnim i međunarodnim zbirkama, mnoge članke i dijelove knjiga objavljene u nacionalnim i međunarodnim akademskim časopisima. Svoj likovni rad nastavlja kao članica grupe Kule Buca.

She was born in 7th of May 1991 in Burdur, Turkey. Got her Bachelor's degree from Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education Department of Fine Arts Education as specialized in painting. Got her Master degree in 2015 from Dokuz Eylul University, Izmir, Institute of Educational Sciences, Fine Arts Education program. And in 2020, she completed her doctorate degree at the same university. Since January 2021, she has been working as a Faculty Member at Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education. The artist, who participated in many personal and group exhibitions in Turkey and abroad, has works in national and international collections, many articles and book sections published in national and international academic journals. She continues her art works as a member of the Kule Buca group. 


Ayfer Uz / TR

Ime proljeća // The Name of Spring
akrilik na platnu // acryl on canvas
140 x 120 cm
2018. 

Sveučilište Trakya, Učiteljski fakultet, Edirne, Turska // Trakya University, Faculty of Education, Edirne, Turkey

Rođena u Eskişehiru, završila je preddiplomski i diplomski studij slikarstva na Sveučilištu Anadolu 1992. Godine 2009. završila je doktorski studij u Ankari, Institut za obrazovne znanosti Sveučilišta Gazi, Odsjek za obrazovanje likovnih umjetnosti. Zvanje izvanrednog profesora stekla je 2018., a naslovnog redovitog profesora 6. ožujka 2024. Iza sebe ima 7 samostalnih izložbi i 4 nagrade. Također ima 3 knjige i mnoštvo istraživanja i članaka iz područja likovne umjetnosti i likovnog obrazovanja.

Trenutno u Edirneu, nastavlja raditi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Trakya, Odsjek za obrazovanje likovnih umjetnosti.

Born in Eskişehir, she completed her undergraduate and graduate studies in the field of Painting Education at Anadolu University in 1992. In 2009, she completed his doctorate education at Ankara, Gazi University Institute of Educational Sciences, Department of Fine Arts Education, Department of Art Teaching. She received the title of Associate Professor in 2018 and Professor on March 6, 2024. She has 7 personal exhibitions and 4 awards. She also has 3 books and many researches and articles in the fields of plastic arts and art education.

Currently in Edirne, she continues to work at Trakya University Faculty of Education, Department of Fine Arts Education. 


Organizacijski odbor
Organizing Committee

Jelena Kovačević
Predsjednica organizacijskog odbora // Chair of the AEXPO Organizing Committee

Marko Šošić
Predsjednik umjetničkog odbora // Chair of the AEXPO Art Committee 

Goran Kujundžić
Predsjednik programskog odbora // Chair of the AEXPO Programme Committee 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Education, Osijek, Croatia/ HR

članovi Organizacijskog odbora // Memberrs of the Organizing Committee: 

Ivana Marinić

Vesna Svalina

Tijana Borovac

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Education, Osijek, Croatia/ HR

Aylin Gürbüz
Sveučilište Trakya, Učiteljski fakultet, Edirne, Turska // Trakya University, Faculty of Education, Edirne, Turkey

Maja Žmukić
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu // Faculty of Educational Sciences, University of Sarajevo

Marija Džoganović 
Fakultet vizuelnih umjetnosti Unvierziteta "Mediteran" Podgorica
Faculty of Visual Arts, University "Mediterranean" Podgorica

Jelena Rakin
Sveučilište Zürich, Švicarska // University of Zurich, Switzerland

Alan Alebić
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
Academy of Applied Arts in Rijeka, University of RijekaUmjetničko povjerenstvo

Art Committee

Jelena Kovačević

Marko Šošić

Goran Kujundžić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Education, Osijek, Croatia/ HR

Ines Matijević Cakić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Hrvatska
University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, The Academy of Arts and Culture in Osijek, Croatia

Aylin Gürbüz
Sveučilište Trakya, Učiteljski fakultet, Edirne, Turska // Trakya University, Faculty of Education, Edirne, Turkey

Maja Žmukić
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu // Faculty of Educational Sciences, University of Sarajevo

Marija Džoganović
Fakultet vizuelnih umjetnosti Unvierziteta "Mediteran" Podgorica
Faculty of Visual Arts, University "Mediterranean" Podgorica

Jelena Rakin
Sveučilište Zürich, Švicarska // University of Zurich, Switzerland

Alan Alebić
Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
Academy of Applied Arts in Rijeka, University of Rijeka

Claudia Haas

Pedagoški fakultet Tirol Odjel za rano djetinjstvo i primarno obrazovanje, Innsbruck, Austrija
Pädagogische Hochschule Tirol, Lehramt Primarstufe – Department of Early Childhood and Primary Education, Innsbruck, Austria

Dubravka Kuščević

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, Hrvatska
University of Split, Faculty of Philosophy, Split, Croatia

Maja Raunik Kirkov

Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Pedagoški fakultet Sv. Klimenta Ohridskog, Skopje, Sjeverna Makedonija
St. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Pedagogy St. Kliment Ohridski – Skopje, Skopje, North Macedonia