Cilj je AEXPOfuture okupiti i izložiti likovne radove studenata koji se obrazuju na studijskim programima ranog, predškolskog odgoja i obrazovanja te razredne nastave (obrazovanje djece do 11. godine starosti). Za razliku od njihovih kolega na umjetničkim akademijama, kojima je umjetničko školovanje primarno, studenti ovih studijskih programa obrazuju se za širok spektar znanja iz različitih područja znanosti (društvene, humanističke, prirodne), ali i umjetnosti. Njihova likovna ostvarenja, kako unutar nastave ali i privatne sfere, pažnje su vrijedan dokument jednog vremena i likovnih procesa kao stvarateljskog čina i osobnog razvoja. Ova studentska izložba pruža svim studentima mogućnost izlaganja vlastitog rada, ali i osnaživanja međusobne stručno-kolegijalne veze te ostvarivanje daljnje suradnje.

The goal of AEXPOfutura is to collect and exhibit the art work of students who are studying early childhood education and care, preschool education and primary school education in order to educate the children up to the age of 11. Unlike their colleagues studying at art academies, where art education is fundamental, these students are educated in a wide range of scientific fields (social sciences, humanities, natural sciences), alongside the art education. Their artistic creations, both within the classroom and in the private sphere, are a noteworthy document of a time and artistic processes as a creative act and personal development. This student exhibition offers all students the opportunity to present their own work, but also to strengthen mutual professional and collegial ties for further cooperation. 

o projektu // on the project


2022. godine je 1. međunarodna online likovna izložba AEXPO (aexpo.org) okupila je 37 radova nastavnika koji obrazuju na pedagoškim/učiteljskim fakultetima iz Hrvatske i inozemstva (Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Turska). Nastavnicima se dala prilika i poticaj za prezentaciju vlastite umjetničke prakse te za osobni umjetnički razvoj, koji izravno utječe i na njihov pedagoški rad. Iako su vremenom najviše posvećeni nastavnom procesu, osobni je umjetnički rad i dalje u fokusu, na što ova izložba ukazuje.

Ove godine je cilj okupiti i izložiti likovne radove studenata koji se obrazuju na studijskim programima ranog, predškolskog odgoja i obrazovanja te razredne nastave (obrazovanje djece do 11. godine starosti). Za razliku od njihovih kolega na umjetničkim akademijama, kojima je umjetničko školovanje primarno, studenti ovih studijskih programa obrazuju se za širok spektar znanja iz različitih područja znanosti (društvene, humanističke, prirodne), ali i umjetnosti. Njihova likovna ostvarenja, kako unutar nastave ali i privatne sfere, pažnje su vrijedan dokument jednog vremena i likovnih procesa kao stvarateljskog čina i osobnog razvoja. Ova studentska izložba pruža svim studentima mogućnost izlaganja vlastitog rada, ali i osnaživanja međusobne stručno-kolegijalne veze te ostvarivanje daljnje suradnje.

In 2022, the 1st international online art exhibition AEXPO (aexpo.org) brought together 37 works by teachers who teach at the teacher education faculties or faculties of pedagogy from Croatia and abroad (Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Macedonia, Turkey). Teachers were given the opportunity and encouragement to present their own artistic work and personal artistic development, which directly affects their pedagogical work. Even though they focus mostly on the teaching process, their personal artistic work is not neglected, as this exhibition shows.

This year, the goal is to collect and exhibit the art work of students who are studying early childhood education and care, preschool education and primary school education in order to educate the children up to the age of 11. Unlike their colleagues studying at art academies, where art education is fundamental, these students are educated in a wide range of scientific fields (social sciences, humanities, natural sciences), alongside the art education. Their artistic creations, both within the classroom and in the private sphere, are a noteworthy document of a time and artistic processes as a creative act and personal development. This student exhibition offers all students the opportunity to present their own work, but also to strengthen mutual professional and collegial ties for further cooperation.


Osječka sekcija AEXPO-futura izložbe, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, svibanj 2023.
// Osijek section of the AEXPO-futura exhibition, Museum of Fine Arts, Osijek. May 2023.


Organizacijski odbor // Organizing Committee

Goran Kujundžić

izv. prof. dr. art. 

Associate Professor


Predsjednik Organizacijskog odbora

Chair of the Organizing Committee 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HRVATSKA

Faculty of Education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia

Jelena Kovačević

izv. prof. dr. art.
Associate Professor
univ. spec. art. therap.

Predsjednica Umjetničkog odbora 

Chair of the Art Committee 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HRVATSKA

Faculty of Education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia

Marko Šošić

izv. prof. dr. art. 

Associate Professor


Predsjednik Programskog odbora

Chair of the Programme Committee 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HRVATSKA

Faculty of Education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia

Umjetničko povjerenstvo //
Art Committee


Ines Matijević Cakić

izv. prof. dr. art. // Associate Professor

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HRVATSKA

The Academy of Arts and Culture, University of Josip Juraj Strossmayer 


Lana Skender

doc. dr. sc. // Assistant Professor

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, HRVATSKA

The Academy of Arts and Culture, University of Josip Juraj Strossmayer  


Josip Mijić  

izv. prof. dr. art. // Associate Professor

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, BOSNA I HERCEGOVINA

Academy of Fine Arts, University of Mostar, BOSNIA AND HERZEGOVINA


viši asistent Jelena Rakin

viši asistent // Senior Assistant

Sveučilište Zürich, Švicarska

University of Zurich, Switzerland